Events

 

一、公告109學年度學海飛颺及學海惜珠獎學金錄取名單(附件1,附件2)

二、依規定獲本補助經費出國之選送生,不得同時領取我國政府提供之其他出國補助,獲獎同學若同時錄取其他我國政府或本校提供之其他出國補助請於109年7月23日下午4時前填報放棄聲明書(附件3)繳交至國際事務處僑生及陸生組。

 

**獎學金預借程序及相關事項將另行個別電子郵件通知,請特別注意並於限期內辦理完成。

 

 

                                                                                         國際事務處僑生及陸生組

                                                                                         承辦人 陳小姐(8674-1111分機66220)