Events

  財團法人僑聯文教基金會110年度僑生獎學金本校獲獎名單

 黎順發先生獎學金:

  統計系4年級      王O霞

  社會學系3年級   尚O芹

 

*請獲獎同學出席頒獎典禮領獎(每名新臺幣5,000元) (當日未到會領取者不予補發)

  (詳細活動時間,地點請至信箱收件查閱)。

*獲獎同學需親自繕寫感謝函1份,於典禮當日交予該會人員。

 

                                                 

 

                                                                                              國際事務處僑陸組